TABLE BASSE SOL CÉRAMIQUE

Ø60 / Ø70 / Ø80 / Ø90 / Ø100 / Ø110 / Ø120 / Ø130 / 60×60 / 70×70 / 80×80 / ​​90×90 cm.

Bases disponibles: Ø45 / Ø50 / Ø65

Hauteurs disponibles: H33 / H40 / H55

Continuer la lecture TABLE BASSE SOL CÉRAMIQUE

TABLE BASSE DADO CÉRAMIQUE

60×60 / 70×70 / 80×80 / ​​80×60 / 100×60 / 90×90 / 110×70 / 120×80 / ​​125×75 / 135×80 / ​​140×80 cm.

Bases disponibles: 45×45 / 53×53 / 60×40 cm.

Hauteurs disponibles: H33 / H40 / H55

Continuer la lecture TABLE BASSE DADO CÉRAMIQUE